zapraszamy do sklepu

Sklep

Polityka prywatności

INFORMACJA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ AUTO POWER ELECTRONIC Piotr Skrobotowicz


 

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Auto Power Electronic Piotr Skrobotowicz z siedzibą w 45-837 Opole, ul. Zbożowa 12, zwana dalej: „APE”.

 1. Źródło pochodzenia danych osobowych

APE posiada Państwa dane osobowe, ponieważ otrzymała je bezpośrednio od Państwa lub od podmiotu przez Państwa reprezentowanego bądź od podmiotu, który wskazał Państwa jako osobę kontaktową.

Jeżeli są lub byli Państwo klientami sklepu internetowego www.ape.com.pl lub www.led.ape.com.pl (dalej jako: „Sklep”), dane osobowe zostały przez Państwa podane podczas rejestracji konta lub składania zamówienia w Sklepie.

Ponadto mogli Państwo dokonać zapisu na newsletter na stronie internetowej www.ape.com.pl bądź też składając zamówienie w Sklepie www.led.ape.com.pl mogli Państwo wyrazić zgodę na otrzymywanie poprzez e-mail informacji o promocjach i nowościach pojawiających się w Sklepie.

APE może posiadać Państwa dane osobowe w celu prowadzenia rekrutacji, jeżeli złożyli Państwo aplikację na wybrane stanowisko na stronie internetowej www.ape.com.pl lub wysyłając na ape@ape.com.pl i wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane:

Ponadto przepisy prawa mogą wymagać od APE przetwarzania Państwa danych osobowych, np. dla celów rachunkowych i podatkowych.

 1. Dobrowolność lub obowiązek podania danych osobowych

Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla realizacji wskazanych niżej celów:

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na wolne stanowiska pracy, podanie danych osobowych jest niezbędne w tym celu, a prawo żądania określonych danych przez APE wynika z art. 221 § 1 Kodeksu pracy. Niepodanie tych danych może uniemożliwić wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

 1. Odbiorcy danych

APE powierza wykonywanie niektórych usług swoim usługodawcom (odbiorcom danych). Z tego względu może nastąpić ujawnienie odbiorcom danych Państwa danych osobowych w niezbędnym dla danej usługi zakresie. Dotyczy to podmiotów świadczących na rzecz APE usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne, hostingowe, prawne lub księgowe. W przypadku Sklepu dane mogą zostać również ujawnione podmiotom zapewniającym usługi płatnicze.

 1. Okres przechowywania danych

Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu przetwarzania. Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją umowy, dane te będą przechowywane przez okres obowiązywania (realizacji) umowy z APE, a także do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy, nie dłużej jednak niż przez 10 lat, chyba że wystąpi inna podstawa przetwarzania.

Dane osobowe mogą być przechowywane w celach archiwizacyjnych, nie dłużej jednak niż przez 10 lat, chyba że wystąpi inna podstawa przetwarzania. Przepisy prawa mogą obligować APE do przechowywania danych osobowych przez określony czas, np. w celach rachunkowych.

Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

 1. Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

Udzielone przez Państwa zgody można cofnąć w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez APE.

Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Powyższe uprawnienia można zrealizować, zgłaszając je na podany wyżej adres frmy APE lub poprzez e-mail na adres: ape@ape.com.pl.

Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ AUTO POWER ELECTRONIC Piotr Skrobotowicz
  InformacjaPrzetwarzanieDanych_APE_RODO.pdf (49 kb)


 • APE